Rama Raksha StotraEnglishKannadaSanskrit
Shri Vishnu Sahasranama StotraEnglishKannadaSanskrit
Shri Vishnu Sahasranama NamavaliEnglishKannadaSanskrit
Shri Raghavendra StotraEnglishKannadaSanskrit
Shri Raghavendra MangalastakamEnglishKannadaSanskrit
Shri Raghavendra Ashtottara - Jaya Jaya VeeVeEnglishKannadaSanskrit
Anu Raghavendra StotraKannadaSanskrit
Bhagavadgeeta 15th ChapterKannadaSanskrit
Dwadasha StotraKannadaSanskrit
Shri Shreesha GunadarpanamKannadaSanskrit
Shiva StutiKannadaSanskrit
Shri Harivayu StutiKannadaSanskrit
Shri KrishnashtakaKannadaSanskrit
Shri Venkatesha StotraKannadaSanskrit
Shri Krishnashtottara Shatanama StotraKannadaSanskrit
Jo Jo Shrikrishna- Laali HaaduKannadaSanskrit
Tooguve Rangana- Laali HaaduKannadaSanskrit
Tooguve Rayara- Laali HaaduKannadaSanskrit
Lakshmi Ashtottara Shatanama StotraKannadaSanskrit
MangalashtakamKannadaSanskrit
Navagraha StotramKannadaSanskrit
Lakshmi ShobaneKannadaSanskrit